Tabelo de “TTT-sekuraj koloroj”

(Vidu klarigojn en la leciono pri stilfolioj.)

FFFFFF CCCCCC 999999 666666 333333 000000 FFCC00 FF9900 FF6600 FF3300
99CC00 CC9900 FFCC33 FFCC66 FF9966 FF6633 CC3300 CC0033
CCFF00 CCFF33 333300 666600 999900 CCCC00 FFFF00 CC9933 CC6633 330000 660000 990000 CC0000 FF0000 FF3366 FF0033
99FF00 CCFF66 99CC33 666633 999933 CCCC33 FFFF33 996600 993300 663333 993333 CC3333 FF3333 CC3366 FF6699 FF0066
66FF00 99FF66 66CC33 669900 999966 CCCC66 FFFF66 996633 663300 996666 CC6666 FF6666 990033 CC3399 FF66CC FF0099
33FF00 66FF33 339900 66CC00 99FF33 CCCC99 FFFF99 CC9966 CC6600 CC9999 FF9999 FF3399 CC0066 990066 FF33CC FF00CC
00CC00 33CC00 336600 669933 99CC66 CCFF99 FFFFCC FFCC99 FF9933 FFCCCC FF99CC CC6699 993366 660033 CC0099 330033
33CC33 66CC66 00FF00 33FF33 66FF66 99FF99 CCFFCC CC99CC 996699 993399 990099 663366 660066
006600 336633 009900 339933 669966 99CC99 FFCCFF FF99FF FF66FF FF33FF FF00FF CC66CC CC33CC
003300 00CC33 006633 339966 66CC99 99FFCC CCFFFF 3399FF 99CCFF CCCCFF CC99FF 9966CC 663399 330066 9900CC CC00CC
00FF33 33FF66 009933 00CC66 33FF99 99FFFF 99CCCC 0066CC 6699CC 9999FF 9999CC 9933FF 6600CC 660099 CC33FF CC00FF
00FF66 66FF99 33CC66 009966 66FFFF 66CCCC 669999 003366 336699 6666FF 6666CC 666699 330099 9933CC CC66FF 9900FF
00FF99 66FFCC 33CC99 33FFFF 33CCCC 339999 336666 006699 003399 3333FF 3333CC 333399 333366 6633CC 9966FF 6600FF
00FFCC 33FFCC 00FFFF 00CCCC 009999 006666 003333 3399CC 3366CC 0000FF 0000CC 000099 000066 000033 6633FF 3300FF
00CC99 0099CC 33CCFF 66CCFF 6699FF 3366FF 0033CC 3300CC
00CCFF 0099FF 0066FF 0033FF

(La ĉi-antaŭa tabelo estas pruntita de la paĝo “Adding a touch of style” de Dave Ragget, kiu mem ricevis la tabelon de Bob Stein.)